EN

KOBIETY MOCYJUSTYNA 
Pod???aj?ca ??cie??k? MA-URI
 

Zajmuje si? MA-URIŽ od 2001 roku, kiedy to pytanie ??KIM JESTEM i DOK?D ZMIERZAM?? przynios??o niespodziewan? wskaz??wk? w postaci s??owa ??MA-URI?.
Z wykszta??cenia jest artystk? multimedialn?. Mieszka w puszczy nadnoteckiej, gdzie za??o??y??a pierwszy w Europie Dom Nauczania MA-URI, wzoruj?cy si? na tradycyjnych maoryskich domach nauki - ?4 WIATRY?.