EN

KOBIETY MOCY


KOBIETY MOCY to cykl 29 portret??w i rozm??w w postaci ksi???ki z kobietami mieszkaj?cych we wsp????czesnej Polsce praktykuj?cymi alternatywne formy duchowo??ci. S? w??r??d nich uzdrowicielki, szeptunki, wizjonerki, wied??my, przewodniczki duchowe oraz artystki.

Ich dzia??alno??? mo??na by okre??li? jako "wied??mowanie", czyli pos??ugiwanie si? wiedz? czerpan? z kontaktu z natur?, z poznania intuicyjnego i opart? na wierze w moc rytualnych praktyk i przedmiot??w.

Sportretowane kobiety reprezentuj? r????ne nurty poga??skiej duchowo??ci jak Asatru, Wicca, animizm, rekonstrukcjonizm celtycki, druidyzm czy rodzimowierstwo s??owia??skie, a tak??e w??asne autorskie systemy duchowo??ci. Wiedz? zdobywaj? od nauczycieli i przewodnik??w/przewodniczek duchowych np. z Nowej Zelandii, czy od Indian p????nocnoameryka??skich i szaman??w peruwia??skich. Nawi?zuj? r??wnie?? do tradycji s??owia??skiej i szamanizmu azjatyckiego. Wsp??lnym mianownikiem ich wierze?? i przekona?? jest podkre??lanie wagi zwi?zku cz??owieka z natur?, kt??rej uosobieniem jest mityczna w??adczyni ?? Matka Ziemia.

 

Kobiety Mocy ukazane s? w reprezentacyjnych, rytualnych strojach ozdobionych bi??uteri? maj?c? znaczenie magiczne, niekt??re przedstawione s? z atrybutami w d??oniach: pi??rami, kamieniami, muszlami, b?bnem szama??skim, zio??ami, mieczem, sierpem, magicznymi figurkami i innymi przedmiotami przypominaj?cymi insygnia kr??lewskie.  

 

Katarzyna Majak spotyka??a si? z kolejnymi kobietami (w wieku od trzydziestego do niespe??na dziewi??dziesi?tego roku ??ycia) wyr????niaj?cymi si? dzia??alno??ci? i osobowo??ci? w ??rodowiskach pogan lub chrze??cijan prawos??awnych, w??r??d kt??rych przetrwa??y staros??owia??skie tradycje. Prowadzi??a z nimi rozmowy, kt??re spisa??a, by wraz z portretami mog??y z czasem trafi? do r?k czytelnik??w w postaci ksi???ki. Przeznaczeniem portret??w jest jednak przede wszystkim ekspozycja w galeriach sztuki i spotkanie twarz? w twarz z widzem.
 

Agnieszka ??echowska

Kontakt z Katarzyn? w sprawach ksi???ki i projektu: womenofpowerbook@gmail.com
Portrety zrealizowane (w cz???ci) dzi?ki wsparciu MKiDN